Szkoła Podstawowa w Mordach zwyciężyła w konkursie edycji 2009

Trzeci od lewej Jerzy Borowski - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Mordach (fot. TS)  
Konkurs na Najlepiej Zinformatyzowaną Szkołę
Nagrody wręczone
tmp130-1.jpg
Dwadzieścia cztery szkoły zgłosiły się w tym roku do Konkursu na Naj­lepiej Zinformatyzowaną Szkołę. Była to już trzecia edycja tych zmagań. W naszym konkursie startowały nie tylko placówki z byłego wojewódz­twa siedleckiego, ale z terenu całego kraju. Musimy jednak przyznać, że zdecydowana większość była z na­szych okolic.
Jury oceniające nadesłane ankiety miało twardy orzech do zgryzienia. Najpierw ocenialiśmy podstawowe wskaźniki: liczbę komputerów, kamer, aparatów, dostęp do internetu itd. Jednak później musieliśmy już punk­tować szczególnie tych, którzy zasto­sowali ponadstandardowe rozwiąza­nia. Jedną ze zwycięskich szkół jest ta placówka, w której nawet do szkoły można wejść tylko jeśli do czytnika
przyłoży się kartę z czipem. Tak samo działają również szatnie, a w szkolnej bibliotece wypożycza się książki.
Do konkursu zgłosiły się bardzo różne placówki: niektóre miały kil­kuset uczniów, a inne kilkunastu. Ten wskaźnik również braliśmy pod uwagę
Rozstrzygniecie konkursu i wrę­czenie nagród odbyło się podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Pracowni Internetowych, jaki w zeszły weekend odbył się w Mrozach.
Zwycięzca w kategorii szkół pod­stawowych powyżej 100 uczniów to Szkoła Podstawowa im. Wale­riana Łukasińskiego w Mordach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Zespół Szkół Ekonomicznych w Staro-gardzie Gdańskim. Z kolei wśród
gimnazjów i zespołów szkół wygrało Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu,
a wśród szkół podstawowych do 100 uczniów Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach. Przyznaliśmy również cztery wyróżnienia, które otrzymały: Niepubliczna i Publiczna Szkoła Pod­stawowa w Mostowie, Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu, Szkoła Pod­stawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie i Zespół Szkół Ekonomicz­nych w Mińsku Mazowieckim.
Nagrody, jakie trafiły do naszych laureatów, to: zestawy programów komputerowych,ufundowanych przez firmę Progman, zestaw podręczników firmy Migra, urządzenie Cisco Linksys oraz licencje na programy Start S6P Baltie 3 i Baltie 4, ufundowane przez firmę SGS Systems. (JJ)
tmp130-2.jpg
fot. Justyna Janusz
Na zdjęciu: zwycięzcy, sponsorzy i Krzysztof Harasiumiuk, redaktor naczelny „TS
str. 10 TYGODNIK SIEDLECKI NR 23
3 czerwca 2009 r